Over Cens-or / Onze successen

Onze successen

Dit is een overzicht van de (afgeronde) opdrachten waarin wij met succes hebben bemiddeld, en waarvoor we een passende professional hebben gevonden. De diversiteit in functies is daarbij groot.

Werving en Selectie

Cens-or wordt regelmatig door opdrachtgevers benaderd om voor hen de werving en selectie van nieuwe medewerkers te begeleiden en uit te voeren.

Meerlanden (2023).
In april is bij Meerlanden een nieuwe beleidsadviseur Afval en Circulaire Economie gestart, Cens-or heeft het
wervings- en selectieproces begeleid en met een goed resultaat afgerond. Onze opdrachtgever is zeer tevreden.

Gemeente Bunnik (2022 -2023).
Met de gemeente Bunnik is een intensieve samenwerking ontstaan voor het werven en selecteren van nieuwe
medewerkers voor het fysieke domein. In de afgelopen periode zijn meerdere wervingen succesvol afgerond:

  • Beleidsadviseur Circulaire Economie
  • Beleidsadviseur Natuur en Recreatie
  • Strategisch adviseur Duurzaamheid

Cyber adviseurs leefomgeving, Werving adviseurs (2022-2023).
Voor Cyber heeft Cens-or met succes een nieuwe junior adviseur geworven. Vanaf 1 januari is hij het team komen
versterken en in augustus 2023 is ook een ervaren adviseur leefomgeving gestart.

iFocus, Werving Adviseur Kwaliteit Leefomgeving (2022).
iFocus heeft via Cens-or een nieuwe collega aangenomen. Hierdoor is de vacature adviseur kwaliteit leefomgeving met succes vervuld.

iFocus, Werving Inspecteurs Beeldkwaliteit (2022).
Voor het team inspecteurs beeldkwaliteit van iFocus heeft Cens-or met succes een aantal nieuwe collega’s geworven.

Cyclus NV, beheerder inzamelmiddelen (2021). Na een werving en selectie procedure uitgevoerd door Cens-or is de beheerder per februari in dienst getreden. Cyclus had tweemaal een werving gedaan zonder resultaat.

Gemeente Bunnik, opdracht werving en selectie strategisch adviseur duurzaamheid en recreatie (2020).
Cens-or heeft in samenwerking met de gemeente de werving en selectie voor deze functie uitgevoerd. Het resultaat is dat per 1 december een nieuwe collega start in het team fysiek domein.

Detachering & Interim Management

Al heel wat jaren is Cens-or een serieuze partner om de behoefte aan tijdelijk personeel van onze opdrachtgevers, gemeenten, recreatieschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties positief te beantwoorden. De vragen van onze klanten ontstaan bijvoorbeeld door tijdelijk vervullen van vacatures of vervanging van zwanger-ouder-schapsverlof  of extra capaciteit. Wij bieden professionals gespecialiseerd o.a. in het werkveld openbare ruimte / leefomgeving, duurzaamheid en afval / grondstoffen.

Gemeente Bunnik, Coach Circulaire economie en Grondstoffen (2024-). Cens-or heefteen coach geplaatst die enkele teamleden (Fysiek domein) ondersteunt in het ontwikkelen van hun deskundigheid in het werkveld circulaire economie en grondstoffen. De inzet van deze coach is noodzakelijk om te zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen en de ambities van het collegeprogramma worden vertaald naar beleid en uitvoering.

Waterwolf BV, Werkvoorbereider Groen en Begraafplaatsen (2024-), Voor Waterwolf BV hebben we de Werkvoorbereider gevonden en geplaatst. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van offerte aanvragen, het opstellen van werkbegrotingen in overleg, het ondersteunen van de uitvoering bij technische vraagstukken en het bijhouden van het calamiteiten meldingen systeem.

SWA HR Diensten, Trajectadviseur Regionaal Mobiliteits Team De Vakbeweging (2024). Cens-or heeft een adviseur geplaatst bij het RMT Haaglanden. De adviseur geeft individuele begeleiding en advies aan kandidaten die al dan niet gedwongen op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Gemeente Hilversum, Coördinator Gladheidsbestrijding (2024-). Cens-or heeft een kandidaat geplaatst die voor de gemeente de coördinatie van het gladheidsbestrijding proces en het gladheidsplan uitvoert. Daarnaast wordt ook het investeringsplan opgesteld.

Gemeente Hilversum, Adviseur Wijkonderhoud / Zwerfafval (2024-). Cens-or heeft een kandidaat geplaatst die de gemeente adviseert over wijkonderhoud en zwerfafval. De prioriteit ligt bij de begeleiding het aanbestedingproces, advisering Raad en College en de begeleiding van de uitvoering zwefafvalvergoeding.

Gemeente Lingewaard, Tijdelijke Beheerder Afvalinzameling (2023-). Naast de dagelijkse beheertaken, zoals het behandelen van inwonersvragen en het beantwoorden en advisering over vragen omtrent ondergrondse containers, is de Tijdelijke Beheerder Afvalinzameling ook verantwoordelijk voor het opstellen van de planning van de inzameling van het huishoudelijk afval in 2024.

Gemeente Ommen, Tijdelijke Regisseur Openbare Ruimte (2023-). Naast dat de tijdelijke regisseur adviezen geeft over vraagstukken in de openbare ruimte, fungeert de regisseur ook als contactpersoon naar gemeente Hardenberg en is de regisseur sparringpartner voor collega’s. Daarnaast begeleidt de regisseur het burgerinitiatief Herdenkingsboom.

Gemeente Terschelling, Tijdelijke Adviseur Groen (2023). De Tijdelijke Adviseur Groen houdt zich bezig met het in beeld brengen van de snoei en (uit)kap van de bos(plantsoen)percelen en straatbomen. Deze  bevindingen maken het mogelijk om zowel een meerjarenplan, als een budgetvoorstel voor te leggen.

Gemeente Medemblik, Beleidsmedewerker afval en grondstoffen (2022 – ). Binnen de gemeente is in verband met een vacature tijdelijk behoefte aan ondersteuning op dit werkveld.

Gemeente Medemblik, Projectleider evaluatie recycle tarief (2022 -). Sinds begin 2022 heeft de gemeente het recycle tarief voor de afvalinzameling ingevoerd. Conform het implementatietraject wordt er tussentijds een evaluatie uitgevoerd.

Spaarnelanden NV, Projectleider bomen (2022 -). De projectleider bomen is verantwoordelijk voor het uitvoeringsplan bomen inclusief de (administratieve) organisatie van het werkveld.

Gemeente Schiedam, Groen specialist (2022- ). De specialist gaat de komende twee jaar aan de slag met het groen-uitvoeringsplan samen met de inwoners. Het doel is burgerinitiatieven te realiseren.

Gemeente Hilversum, Projectleider Zwerfafval (2022 -). Opstellen en uitvoeren van het zwerfafvalplan van 2022 voor de  gemeente.

Gemeente Schiedam, Projectleider BURO-methode NEN 3140 (2022- ). De projectleider levert samen met betrokkenen het handboek op, hierin staan de beschrijvingen over een veilige bedrijfsvoering elektrische laagspanningsinstallaties conform NEN 3140.

Gemeente Bunnik, beleidsadviseur Afval en Grondstoffen (2022 -). De adviseur is verantwoordelijk voor het nieuw te ontwikkelen afvalbeleid en grondstoffen. Inclusief het contractbeheer.

Gemeente Brummen, Coordinator Buitendienst (2022 -). De coordinator buitendienst gaat de komende periode de buitendienst aansturen en zorgen dat het team met elkaar goed ingezet wordt om de leefomgeving goed te onderhouden.

Spaarnelanden NV, Manager Beheer Openbare Ruimte (2022 – ). De manager maakt onderdeel uit van het MT en stuurt het team BOR (40 fte) aan. Het team voert het beheer uit voor de opdrachtgever gemeente Haarlem / Zandvoort.

Recreatie Noord-Holland (2022). Manager Gebiedsbeheer (2022). RNH is verantwoordelijk voor het beheer van meerdere recreatiegebieden. De Manager Gebiedsbeheer stuurt het team aan met als doel goed en duurzaam beheer te leveren (dagelijks en meer-jaren). Is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement in de gebieden.

Gemeente Oegstgeest, programmamanager MJOP (2022 – ). De programmamanager stelt het plan op en zorgt voor de besluitvoering en is vervolgens verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het MJOP.

Gemeente Hilversum, toezichthouder/directievoerder (2021 – ). De toezichthouder/directievoerder is verantwoordelijk voor de controle van uitvoering van de groen bestekken inclusief de werkzaamheden die daarbij horen.

Gemeente Noordwijk. Beleidsmedewerker afval en grondstoffen (2021 – ). Binnen de gemeente is tijdelijk behoefte aan ondersteuning op dit werkveld, gericht op de reguliere werkzaamheden om zo de voortgang niet te laten stagneren.

Gemeente Terschelling, Kwartiermaker binnen- en buitendienst (2021 – ). De kwartiermaker is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de afdeling, deze opdracht is het vervolg op het organisatie- adviestraject uitgevoerd door Cyber adviseurs.

DUO+, participatiemakelaar (2021 – 2022). De werkorganisatie voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder- Amstel. De participatiemakelaar wordt ingezet voor de communicatie met inwoners over vragen, wensen en initiatieven inde openbare ruimte.

Gemeente Schiedam (2021 – ). Project opstellen integrale beheervisie, de senior projectleider en adviseur participatie en beheer gaan samen met de gemeente de beheervisie opstellen.

Gemeente Alphen aan den Rijn (2021 – 2022). Toezichthouder/directievoerder groenbestekken.

Gemeente Noordwijk, projectleider harmonisatie afvalbeleid (2021 – ). De gemeente Noordwijk heeft besloten dat het afvalbeleid geharmoniseerd gaat worden (voormalige gemeenten Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk). De projectleider heeft als taak het besluit uit te werken en de implementaties te begeleiden.

Provincie Flevoland, projectleider aanpak schone doelen leefomgeving (2021 – ).
De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een aanpak op voor het beheer van een schone leefomgeving. In de aanpak is aandacht voor het definiëren van strategische doelen en hoe voeren we dat uit (organisatiedoel intern). De projectleider voert een verkenning uit naar de diverse thema’s binnen de fysieke leefomgeving.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, beheerder / specialist groen (2021 –  2022).
De beheerder verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke inbreng en taken met betrekking tot de groen- en speelvoorzieningen en begraafplaats in de gemeente, gericht op verbetering van de leefomgeving.

Gemeente Oegstgeest, senior beheerder wegen en kunstwerken (2021 – 2022).
De senior beheerder is verantwoordelijk voor het wegbeheer, meerjarenplanning, begeleiding projecten, advisering (ambtelijk en bestuurlijk) en de coördinatie van deze beheergroep.

Gemeente Schiedam, areaal beheer en tekenaar (2021).
Het resultaat van de opdracht is een up to date areaal zowel gegevensbeheer als op kaart.

Gemeente Uithoorn, adviseur snippergroen (2020 – 2021).
De adviseur snippergroen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zowel vanuit de vragen van inwoners als onderdeel zijnde van reconstructie- en/of onderhoudsplannen.

Gemeente Oegstgeest Teammanager Beheer en Onderhoud (2020 – 2021).
De teammanager is verantwoordelijk voor:

beheer, onderhoud en exploiteren van eigendommen;
ontwikkelen van beleid, regelgeving, producten en diensten voor beheer en onderhoud van eigendommen;
onderhouden van de relatie met verbonden partijen en externen die beheers- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor de gemeente;
de uitvoering van de buitendienst en de gemeentelijke opgaven vertalen naar de bijdrage vanuit team B&O inclusief de gevolgen.
Gemeente Uithoorn, projectleider areaalbeheer groen en spelen (2020 – 2021)
De projectleider is verantwoordelijk voor het regelen dat alle gegevens over groen en spelen goed in GBOR komen te staan, dit is o.a. de basis voor het aanbesteden van een aantal bestekken. De projectleider stelt het plan van aanpak op, voert dit plan uit en stuurt de veldwerkers aan die de areaalgegevens buiten controleren.

Gemeente Schiedam, projectleider aanbesteding openbare verlichting en projectleider opzetten en implementeren contractmanagement (2020 -2021).
Beide opdrachten zijn gericht op het professionaliseren van de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol en realiseren van goede samenwerking tussen die beide rollen van uit de eigen verantwoordelijkheid.

Gemeente Noordwijk, projectleider zwerfafval (2019 – 2020 – 2021- 2022).
Opstellen en uitvoeren van het zwerfafvalplan van 2020 voor de samengevoegde gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk. In samenwerking met de wijkregisseur, beleidsmedewerker afval en de buitendienst.

Gemeente Westerkwartier, projectleider zwerfafval (2019 – 2020 – 2021 – 2022).
Opstellen en uitvoeren van (meer)jarenactieplan gericht op verminderen van het zwerfaval de gemeente bestaand uit de kernen Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast.

Gemeente Medemblik, coördinator Zwerfafval (2018- 2019 – 2020 -2021 – 2022).
Het opstellen van en zorgen voor de uitvoering van de jaarplannen gericht op het aspect schoon binnen de gemeente. Advisering omtrent vragen over zwerfafval. Contacten leggen met gebruikers van de openbare ruimte.

Gemeente Bunnik, beheer medewerker meldingen (2020).
De beheer medewerker is verantwoordelijk voor het be- en afhandelen van de meldingen die binnen komen bij het team. Overlegt met collega’s die betrokken zijn bij het onderwerp van de vraag. De medewerker levert een bijdrage aan het verbeteren van het meldingenproces.

Gemeente Schiedam, projectleider Groenvisie (2020).
De projectleider is verantwoordelijk voor het activeren van het proces en het opstellen van de groenvisie voor de gemeente Schiedam. De visie is gericht op de maatschappelijke waarde van groen, betrokkenheid van de stakeholders en bewoners en draagvlak van het bestuur.

Gemeente Teylingen, specialist / projectleider reclamebeleid (2019 – 2020).
In samenwerking met Cyber en de gemeente heeft de projectleider het reclamebeleid vorm gegeven waarbij ook de maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen intensief zijn geraadpleegd.

ACV-Groep, Projectleider ERP – BOR (2019).
De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het proces om te komen tot het aanschaffen van een nieuw BOR-systeem. Dit wordt uitgevoerd door, het opstellen van het projectplan, het leiden van het projectteam. De volgende stappen worden o.a. uitgevoerd door in kaart te brengen van de werkprocessen BOR, onderzoeken en omschrijven van de randvoorwaarden en vervolgens opstellen van het pakket van eisen. Begeleiden van de marktconsultatie en komen tot het inrichten en opleveren van een ERP-pakket passend bij de BOR activiteiten van de ACV-groep. Onze projectleider bezit goede vakinhoudelijke en ICT – kennis en ervaring om deze opdracht prima uit te voeren.

Gemeente Krimpenerwaard, Adviseur beheer openbare ruimte (2019 – 2020).
Advisering over beheer, bedrijfsvoering, toezicht en directievoering in het kader van de ontwikkeling naar een bedrijfsmatige beheerorganisatie.

Gemeente Schiedam procesbegeleiding project modernisering DVO Schiedam-Irado (2019 – 2020 – 2021 – 2022).

Gemeente Bunnik, Regisseur Groen (2019- 2020).
De verbinder tussen de verschillende partners in het openbare groen. Actief inzetten van (burger)participatie, goede dienstverlening en advisering ten aanzien van het groen.

Gemeente Texel, Projectleider Kop van Zuid (2019 – 2020).
Het projectleiderschap om de uitvoering van het project Kop van Zuid op Texel te realiseren.

Gemeente Bronckhorst, Projectleider Biodiversiteit (2019-2020).
Het opstellen van het beleidsplan biodiversiteit. Advisering over klimaatadaptatie, soorten atlas en energie projecten.

Gemeente Leiderdorp, Groen Beheerder (2018 – 2019 – 2020).
Het herzien en vernieuwen van de groen beheerplannen en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Advisering betreffende groenvraagstukken.